Poradnik – Zwroty kosztów od ubezpieczycieli prywatnych

Drodzy Pacjenci,

w związku z licznymi zapytaniami dot. realizacji usług medycznych w ramach abonamentów medycznych, przygotowaliśmy, krótki poradnik zwrotów kosztów leczenia dla abonamentów medycznych od najpopularniejszych ubezpieczycieli. 

I. JP MEDICA

Lista bezpłatnych badań dla ubezpieczonych  JP Medica (w ramach umowy partnerskiej z Polskimi Centrami Medycznymi):

1. Konsultacja ortopedyczna dla dorosłych,

2. Konsultacja neurologiczna dla dorosłych,

3. Konsultacja psychiatryczna dla dorosłych,

4. Konsultacja dermatologiczna dla dorosłych,

5. Konsultacja dermatologiczna dla dzieci,

6. Konsultacja hematologiczna dla dorosłych,

7. Konsultacja psychologiczna dla dorosłych,

8. Telekonsultacja neurologiczna mailowa – wyłącznie pacjenci stali,

9. Blokada dostawowa i okołostawowa,

10. Standardowa dermatoskopia,

11. Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii,

12. Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii.

II. ALLIANZ

1. Ubezpieczony pokrywa koszty usługi zdrowotnej bezpośrednio w placówce leczniczej, w której ją wykonał, zgodnie z cennikiem obowiązującym w tej placówce oraz pobiera potwierdzenie wykonania usługi.

2. Potwierdzenie wykonania usługi powinno zawierać: – dane Ubezpieczonego, na rzecz którego zostały wykonane usługi zdrowotne (co najmniej imię, nazwisko, adres). W przypadku usług wykonywanych na rzecz małoletniego dziecka Ubezpieczonego potwierdzenie wykonania usługi powinno zostać wystawione na opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, ze wskazaniem imienia i nazwiska dziecka, – wykaz wykonanych usług zdrowotnych lub szczegółowa specyfikacja wystawione przez placówkę leczniczą wykonującą te świadczenia, – liczbę zrealizowanych usług zdrowotnych danego rodzaju, – datę wykonania usługi zdrowotnej, – cenę jednostkową zrealizowanej usługi zdrowotnej.

3. Jeśli skierowanie na usługi medyczne nie było wystawione w placówce LUX MED, Ubezpieczony powinien dołączyć jego kopię do wniosku o refundację. W przypadku braku kopii skierowania potwierdzeniem może być również kopia dokumentacji medycznej, która zawiera odpowiednią adnotację o wystawieniu tego skierowania.

4. Refundacja nie zostanie dokonana w przypadku, gdy przekazane dokumenty nie będą pozwalały na ustalenie zrealizowanych usług zdrowotnych oraz osoby, na rzecz której zostało świadczenie wykonane, lub gdy zostaną przesłane do LUX MED później niż 3 miesiące od daty wykonania usługi.

Link do formularza Allianz: LINK

Wykaz usług medycznych objętych prawem do refundacji Allianz: LINK

III. MEDICOVER

1. Zwrot kosztów możliwy tylko po otrzymaniu Autoryzacji. Szczegóły dotyczące Autoryzacji można znaleźć pod adresem: LINK

2. Od momentu Autoryzacji, Pacjent może wykonać autoryzowaną usługę w dowolnej Placówce Medycznej, a po jej wykonaniu uzyskać Zwrot ceny usługi. Autoryzacja jest ważna 30 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia.

3. Pacjent pokrywa koszty wykonanej Usługi medycznej bezpośrednio w Placówce Medycznej, zgodnie z obowiązującym w tej placówce cennikiem oraz zobowiązany jest do pobrania faktury zgodnie Regulaminem.

4. W celu uzyskania Zwrotu ceny usługi, Pacjent powinien przesłać do Medicover:

a) prawidłowo wypełniony Wniosek o Zwrot ceny usługi,

b) oryginał faktury wystawionej na Pacjenta (w przypadku usług medycznych zrealizowanych na rzecz dziecka – na opiekuna prawnego). Faktura musi zawierać: I. wykaz usług medycznych lub specyfikację, pozwalającą ustalić ilość, cenę usługi oraz nazwy poszczególnych zrealizowanych usług, II. wskazaną formę płatności. W przypadku gdy Pacjent dokona płatności przelewem – niezbędny jest dowód zapłaty.

c) Oryginał skierowania jeżeli świadczenie lub uprawnienia w ramach Umowy takiego wymagają.

5. Wniosek o Zwrot Ceny usługi wraz z w/w dokumentami należy dostarczyć w formie listownej w ciągu 30 dni kalendarzowych od wykonania usługi medycznej do Medicover Sp. z o.o. pod adres:

Zespół Kontroli Zobowiązań
Medicover Sp. z o. o.
Ul. Malczewskiego 24
26-600 Radom

6. Zwrot ceny dokonywany jest przelewem na konto Pacjenta (Opiekuna Prawnego), który skorzystał z usługi (numer konta należy podać na Wniosku o zwrot ceny usługi). Medicover dokona zwrotu kosztu w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego Wniosku o zwrot ceny usługi, faktury oraz skierowania (jeśli świadczenie lub uprawnienia Umowy tego wymagają)

Link do formularza i regulaminu Medicover: LINK

IV. ENEL-MED

1. Przed udaniem się na badania pacjent powinien skopiować posiadane skierowanie lekarskie i dołączyć kopię do poprawnie wypełnionego wniosku o refundację.

2. Po wykonaniu i opłaceniu usługi w placówce medycznej osoba uprawniona powinna przesłać czytelny skan faktury wystawionej na pacjenta/opiekuna prawnego (faktura uproszczona nie jest honorowana) najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wykonania usługi na adres [email protected]

3. Zwrot zgodnie z zasadami refundacji zostanie dokonany w przypadku:

– prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację zgodnie ze wzorem,

– terminowo złożonego wniosku,

– dołączenia czytelnego skanu prawidłowej faktury, wystawionej na pacjenta/opiekuna prawnego,

– dołączenia kserokopii skanu skierowania na badania w przypadku usług tego wymagających,

– dołączenia specyfikacji wykonanych usług w sytuacji gdy faktura nie precyzuje dokładnej nazwy wykonanej usługi,

– posiadania przez pacjenta uprawnień do refundacji usług w dniu jej wykonania.

4. Refundacja obejmuje maksymalny zwrot 70% poniesionych kosztów w zakresie usług dostępnych w pakiecie na rzecz osoby ubiegającej się o zwrot lub przedstawiciela ustawowego (gdy usługa była wykonana na rzecz uprawnionego do pakietu dziecka).

5. Łączna wartość refundacji w ramach swobody leczenia w danym kwartale nie może przekroczyć 500 zł.

6. Swoboda leczenia ENEL-MED nie obejmuje wizyt domowych, hospitalizacji, usług szpitalnych, ubezpieczenia zagranicznego, pogotowia i transportu.

Link do formularza ENEL-MED: LINK

V. PZU

1. Po wizycie pacjent wchodzi na moje.pzu.pl. Jeśli pacjent nie ma jeszcze konta na portalu – rejestruje się. Jeśli ma konto – wpisuje swój adres e-mail oraz hasło. Klika Zaloguj się.

2. W menu na górze strony wybiera zakładkę Zdrowie.

3. W prawym dolnym rogu ekranu wybiera opcję Moje refundacje/zwroty i kliknij Sprawdź.

4. Pod menu głównym wybiera opcję Zwroty, a następnie w boksie USŁUGI DO WNIOSKU O ZWROT, wybiera te, dla których chce złożyć wniosek i klika ZŁÓŻ WNIOSEK.

5. Pacjent może sprawdzić status wniosków dla każdej z osób wybierając odpowiednią zakładkę.

6. Aby złożyć nowy wniosek, naciska przycisk Złóż wniosek i wypełnia kolejno pola:

a) rodzaj usługi, której ma dotyczyć refundacja

b) datę wykonania usługi (Data usługi) i kliknij Dodaj.

7. Uzupełnia numer faktury jaką otrzymał za usługę oraz jej koszt.

8. Następnie w sekcji DODAJ ZAŁĄCZNIKI dodaje dokumenty potwierdzające wykonanie usługi – fakturę lub rachunek. Klika na Dodaj lub przeciągnij plik z dysku komputera i upuszcza go w wyznaczonym polu. Dopuszczalne formaty plików to: .jpg, .png, .bmp, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .ppe, .pdf, .xps, .txt, .rtf o maksymalnej wielkości 10 MB każdy. Można dodać maksymalnie 10 załączników.

9. W sekcji SPOSÓB WYPŁATY wybiera interesującą Go opcję: Przelew bankowy (dla opcji przelew bankowy wypełnij pole Nr konta) lub Poczta.

10. Sprawdza/uzupełnia DANE KONTAKTOWE. Jeśli wszystko się zgadza klika przycisk WYŚLIJ. Wniosek pacjenta zostanie przekazany do rozpatrzenia i pojawi się na liście wniosków ze statusem ZGŁOSZONY.

Pytania i odpowiedzi PZU: LINK

Cennik refundacji świadczeń zdrowotnych PZU: LINK

VI. SIGNAL IDUNA

1. Po wizycie pacjent wchodzi na stronę https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/ oraz wybiera typ formularza online: ZDROWIE.

2. Pacjent wybiera prawidłowy formularz zgłoszenia refundacji kosztów leczenia dedykowany dla Jego produktu zdrowotnego.

3. Pacjent wypełnia formularz zgodnie z kolejnością:

– dane zgłaszającego,

– dane ubezpieczonego,

– rodzaj zdarzenia/usługi,

– wymagane dokumenty (potwierdzenie płatności, skierowanie),

– rachunek bankowy, na który przyjdzie refundacja,

– oświadczenia,

– podsumowanie.

4. W ciągu 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów Ubezpieczalnia podejmie decyzję dotyczącą zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie nie będzie kompletne, pacjent zostanie poproszony o uzupełnienie informacji lub dokumentów niezbędnych do jej podjęcia. Koszt świadczeń medycznych zostanie zwrócony zgodnie z warunkami ubezpieczenia na wskazane przez pacjenta konto bankowe.

Szczegółowy proces wypełniania formularza i dodatkowe informacje Signal Iduna: LINK

Papierowe zgłoszenie Signal Iduna: LINK

Lista adresów dla zgłoszeń papierowych Signal Iduna: LINK

VII. SALTUS

1. Po opłaceniu i wykonaniu usługi, w celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów, Ubezpieczony jest zobowiązany przesłać do Towarzystwa imienną fakturę lub rachunek za te usługi wystawioną na Ubezpieczonego wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia roszczenia, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku.

2. Wymagane dokumenty można przesyłać rekomendowanymi kanałami komunikacji z Towarzystwem:

a) pocztą tradycyjną na adres:

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Władysława IV 22

 81-743 Sopot

b) po zalogowaniu na Konto Klienta na stronie https://pacjent.saltus.pl/Account/LogIn,

c) pocztą elektroniczną na adres: [email protected],

d) MMS na numer Towarzystwa, 661 005 195, podając dane umożliwiające identyfikację ubezpieczonego.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo informuje Ubezpieczonego o postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (jeżeli osoba występująca z roszczeniem o wypłatę świadczenia wyrazi na to zgodę), osobę występującą z roszczeniem o wypłatę świadczenia o wykazie dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz procedurze składania i rozpatrywania reklamacji.

4. Towarzystwo wypłaca należne świadczenie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

Formularz roszczenia Saltus: LINK

Regulamin i lista świadczeń Saltus: LINK

VIII. TU ZDROWIE

1. Pacjent umawia się na wizytę w wybranej przez siebie placówce.

2. Po wizycie opłaca usługę według cennika wybranej placówki oraz prosi o wystawienie faktury/rachunku. Faktury/rachunki powinny zawierać:

a) nazwę usługi medycznej,

b) ilość wykonanych usług danego typu,

c) datę wykonania usługi medycznej,

d) koszt/cenę wykonanej usługi.

3. Następnie ubezpieczony wypełnia wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego (papierowy lub elektroniczny w Panelu Ubezpieczonego) i przesyła go do TU ZDROWIE.

4. Wniosek elektroniczny można wypełnić po zalogowaniu się na portal Panelu Ubezpieczonego. Wniosek należy wypełnić, dołączyć czytelne skany lub zdjęcia rachunku/faktury oraz skierowania lekarskiego, jeśli refundacja dotyczy badania/rehabilitacji.

5. Wniosek papierowy należy wypełnić i podpisać, a następnie załączyć oryginał, bądź czytelną kopię, rachunku/faktury oraz skierowania lekarskiego w przypadkach, gdy refundacja dotyczy badań/rehabilitacji. Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

TU ZDROWIE S.A.
ul. Śląska 17
81-319 Gdynia
„Wypłata Świadczenia pieniężnego”

Formularz wniosku TU ZDROWIE: LINK

Portal Panelu Ubezpieczonego TU ZDROWIE: LINK

Katalog świadczeń ubezpieczenia indywidualnego TU ZDROWIE: LINK

Katalog świadczeń ubezpieczenia grupowego TU ZDROWIE: LINK

IX. COMPENSA

Compensa Zdrowie

1. Refundacja za wizytę w prywatnej placówce przysługuje ubezpieczonemu tylko wtedy, gdy nie ma wolnych terminów/nie udało zapisać się na wizytę w placówce LUXMED i wynosi 70% ceny, z zachowaniem limitu refundacji 500 zł na wszystkie świadczenia na kwartał.

2. Po wykonaniu badania, pacjent prosi o fakturę/rachunek potwierdzający wykonanie usługi w wybranej przez siebie placówce.

3. Faktura/rachunek musi zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę udzielającego świadczenia medyczne,

b) dane Ubezpieczonego,

c) rodzaj udzielanego świadczenia zdrowotnego, diagnoza zgodna z międzynarodową statyczną klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych (kod ICD 10),

d) datę udzielenia świadczenia,

e) koszt udzielenia świadczenia.

4. Ubezpieczony wypełnia wniosek o refundację, w którym potwierdza podjęcie próby rezerwacji terminu w placówce LUXMED, załącza rachunek/fakturę za wykonanie badanie oraz skierowanie na badania, a następnie przesyła go na adres podany na wniosku.

Wniosek o refundację Compensa Zdrowie: LINK

Regulamin i świadczenia pakietu Compensa Zdrowie: LINK

 Compensa MULTI Zdrowie

1. Zależnie od wybranej opcji składkowej (z lub bez Udziału Własnego) Ubezpieczonemu przysługuje odpowiednio 100% lub 80% refundacji kwoty za świadczenia zdrowotne, nieprzekraczającej limitów ustalonych w spisie świadczeń.

2. Po wykonaniu badania, pacjent prosi o fakturę/rachunek potwierdzający wykonanie usługi w wybranej przez siebie placówce.

3. Faktura/rachunek musi zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę udzielającego świadczenia medyczne,

b) dane Ubezpieczonego,

c) rodzaj udzielanego świadczenia zdrowotnego, diagnoza zgodna z międzynarodową statyczną klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych (kod ICD 10)

d) datę udzielenia świadczenia,

e) koszt udzielenia świadczenia.

4. W celu otrzymania zwrotu kosztów należy skorzystać z formularza refundacji dostępnego w aplikacji compensa24.pl lub przesłać do COMPENSY na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany we wniosku refundacyjnym komplet dokumentów składającego się z:

a) wypełnionego wniosku o refundację,

b) oryginał lub skan oryginalnego rachunku/faktury potwierdzającego wykonanie usługi,

c) kopię skierowania od lekarza na badania diagnostyczne/rehabilitację.

Wniosek o refundację Compensa MULTI Zdrowie: LINK

Regulamin i świadczenia pakietu Compensa MULTI Zdrowie: LINK 

X. LUXMED

1. Aby móc ubiegać się o Zwrot kosztów w ramach niniejszego Regulaminu niezbędne jest uzyskanie Zgody na zwrot kosztów przed skorzystaniem ze Świadczenia medycznego.

2. Po uzyskaniu Zgody na zwrot kosztów Ubezpieczony zwraca się do podmiotu leczniczego o udzielenie świadczenia medycznego i samodzielnie pokrywa jego koszty, prosząc o fakturę/rachunek za wykonane świadczenie. Paragony fiskalne nie będą akceptowane.

3. Faktura/rachunek powinny zawierać:

a) dane Osoby Uprawnionej,

b) wykaz i ilość wykonanych świadczeń medycznych,

c) datę wykonania świadczeń medycznych,

d) cenę jednostkową każdego zrealizowanego świadczenia medycznego.

4. Wniosek o Zwrot kosztów można złożyć drogą elektroniczną i papierową.

5. W formie elektronicznej osoba uprawniona wypełnia i przesyła wniosek, wraz z rachunkiem/fakturą oraz skanami skierowań, za pośrednictwem Portalu Pacjenta, w zakładce Twoje konto -> Wnioski -> Dodaj Wniosek.

6. W formie papierowej osoba uprawniona wypełnia i przesyła wniosek, wraz z rachunkiem/fakturą oraz skanami skierowań na adres:

LUX MED. Sp. Z o.o.
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
„Refundacja”

Portal Pacjenta LUXMED: LINK

Regulamin Zwrotu kosztów LUXMED: LINK

Wniosek o refundację LUXMED: LINK

XI. POLMED

1. W ramach usługi „swoboda leczenia” w wariancie OGÓLNOPOLSKIM Pacjent ma prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych w terminie do 14 dnia roboczego, licząc od daty wskazanej na dokumencie potwierdzającym dokonanie płatności przez Pacjenta.

2. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

a) oryginał imiennego rachunku/faktury wystawionego przez podmiot udzielający świadczenia wskazujący: rodzaj świadczenia, datę wystawienia, pieczęć podmiotu leczniczego i podpis osoby upoważnionej do jego wystawienia, imię i nazwisko Pacjenta, adres zamieszkania, datę urodzenia i cenę jednostkową świadczeń,

b) kopia wystawionego przez podmiot leczniczy skierowania na badania diagnostyczne, zabiegi rehabilitacyjne bądź konsultację lekarską objęte usługą „swoboda leczenia”. Skierowanie musi zawierać czytelne: dane identyfikujące podmiotu wydającego skierowanie, dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL), dane identyfikujące lekarza wydającego skierowanie, datę wydania skierowania, istotne dane dotyczące choroby/procesu diagnostyczno-leczniczego wyjaśniające cel badania,

c) wniosek o częściową refundację kosztów świadczeń zdrowotnych (w wariancie zwykłym lub ekonomicznym).

3. Dokumenty wysłać na adres e-mail [email protected] lub pocztą na adres:

POLMED S.A.
Os. Kopernika 21
83-200 Starogard Gdański

Lista świadczeń oraz kwoty refundowane POLMED: LINK

Wniosek o częściową refundację POLMED: LINK

Wniosek o częściową refundację w pakiecie ekonomicznym POLMED: LINK

Nowy Hematolog dołącza do naszego zespołu!

Mamy zaszczyt powitać w naszym zespole nowego lekarza hematologa Pawła Mlickiego!

To wyjątkowy lekarz, który specjalizuje się w szerokim zakresie schorzeń hematologicznych.

Lekarz Paweł Mlicki ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i od tego czasu nieustannie rozwija swoje umiejętności oraz wiedzę w dziedzinie hematologii. Jego zaangażowanie w naukę oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach naukowych sprawiają, że jest doskonałym uzupełnieniem naszego zespołu.

W codziennej praktyce hematolog Paweł Mlicki skupia się w leczeniu różnorodnych schorzeń, w tym:

 • Szpiczaka plazmocytowego
 • Amyloidozy łańcuchów lekkich
 • Przewlekłej białaczki limfocytowej
 • Ostrych białaczek
 • Niedokrwistości
 • Nowotworów mieloproliferacyjnych
 • Chłoniaków

Dzięki jego doświadczeniu i zaangażowaniu możemy zapewnić naszym pacjentom kompleksową opiekę na najwyższym poziomie. Jesteśmy przekonani, że hematolog Paweł Mlicki wniesie wiele cennych doświadczeń i wiedzy do naszej placówki.

Jeśli potrzebujesz konsultacji hematologicznej, zapraszamy do kontaktu z naszą placówką:

💻 https://pcmclinic.pl/hematolog-pawel-mlicki/
📞 451 511 961
📩 [email protected]

Nowy lekarz Urolog w PCM Bydgoszcz!

Cieszymy się ogromnie, mogąc ogłosić najnowsze wzmocnienie naszego zespołu medycznego – urologa Dominikę Muniak! 🎉

Po ukończeniu sześcioletnich studiów medycznych na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, lekarz Dominika Muniak podjęła wyzwanie dalszego kształcenia się w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Aktualnie znajduje się w trakcie V roku szkolenia specjalizacyjnego, pod okiem doświadczonych specjalistów, zdobywając doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń układu moczowo-płciowego.

Dlaczego warto skorzystać z usług urologa?

Urologia jest obszarem medycyny zajmującym się kompleksową opieką nad układem moczowo-płciowym. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem różnorodnych schorzeń, takich jak:

 • Rozrost gruczołu krokowego
 • Kamica nerkowa
 • Zapalenia dróg moczowych
 • Nowotwory układu moczowo-płciowego
 • Nietrzymanie moczu
 • Nerka opadająca
 • Zaburzenia erekcji
 • Stulejka …i wiele innych.

W ramach konsultacji urologicznej, lekarz Dominika Muniak przeprowadza szczegółowy wywiad lekarski, badanie fizykalne oraz kompleksową diagnostykę ultrasonograficzną układu moczowego. Dzięki temu możliwa jest zarówno profilaktyka, jak i wczesna diagnoza chorób urologicznych, co umożliwia szybkie wdrożenie spersonalizowanego leczenia.

Przygotowanie do wizyty u urologa

 • Przed wizytą warto zabrać aktualne badania krwi (m.in. PSA) i moczu.
 • Jeśli wcześniej wykonano już USG lub inne badania diagnostyczne, warto je przedstawić podczas konsultacji.
 • Przygotuj spis objawów i wszelkich wcześniejszych zabiegów oraz leków, które stosowałeś.
 • Nie zapomnij odwołać wizyty, jeśli nie możesz się na nią stawić.

Zapraszamy do umówienia się na wizytę do urologa i korzystania z profesjonalnej opieki urologicznej w Polskich Centrach Medycznych w Bydgoszczy! 🏥🌟

Specjalna Akcja z okazji Światowego Dnia Chorych na Parkinsona oraz Tygodnia Chorych na Zawroty Głowy!

Szukasz fachowej pomocy z problemami zdrowotnymi związanymi z chorobą Parkinsona lub zawrotami głowy? Mamy świetne wieści! Polskie Centra Medyczne w Bydgoszczy przygotowały wyjątkową inicjatywę, której celem jest wsparcie osób zmagających się z tymi schorzeniami.

W związku z obchodami Dnia Chorych na Parkinsona oraz Tygodnia Chorych na Zawroty Głowy, chcielibyśmy zaprosić Cię do skorzystania z darmowych porad specjalistycznych udzielanych przez naszych doświadczonych neurologów. To nietuzinkowa okazja, aby skonsultować swoje obawy i otrzymać fachową opiekę zupełnie za darmo!

W ramach akcji specjalnej konsultacje przeprowadzą neurolodzy:

🧠 Remigiusz Sokołowski w:

👉 poniedziałek 15 kwietnia od 12:00 do 14:00

👉 czwartek 18 kwietnia od 10:00 do 14:00.

🧠 Piotr Rusiński w środę 17 kwietnia br. od godziny 14:30 do 18:30.

🏥 Konsultacje odbędą się w Polskich Centrach Medycznych Bydgoszcz ul. Babia Wieś 20.

Nasi lekarze są gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania, rozwiać wątpliwości i zaproponować najlepsze rozwiązania dla Twojego zdrowia.

🕐 Nie zwlekaj z zapisem! Liczba miejsc jest ograniczona. 🕐

Rejestracja możliwa jest po podaniu nazwiska specjalisty, preferowanego dnia wizyty z podanych terminów oraz po podaniu hasła „Tydzień Zawrotów Głowy/Dzień Choroby Parkinsona”❗️

Dołącz do naszej akcji i skorzystaj z profesjonalnej opieki bez żadnych opłat. Czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami!

📞 Rejestracja tylko telefonicznie: 451 511 961 📞